งส อ านนอกเวลา pdf หน อ

Home » Maha Sarakham » หน งส อ อ านนอกเวลา pdf

Maha Sarakham - หน งส อ อ านนอกเวลา Pdf

in Maha Sarakham

รายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษ ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง อ าเภอ

หน งส อ อ านนอกเวลา pdf

แนวทางปฏิบัติการใช สิทธิประกันสุขภาพถ วนหน า (บัตรทอง) ของ. - กดเบอร คิว ติดต อเวชระเบียนทําแฟ มผู ป วย (กรณีมาครั้งแรก) งานเวชระเบียนและสถิติ - ตรวจสอบบัตรประชาชน+บัตรนักศึกษา ป จจุบัน - ออกสิทธิบัตรทอง รพ., กรณีที่สมาชิกผู้กู้ สังกัดอยู่นอกหน่วยงาน สพป.สระแกว้ โปรดแนบหนงัสือรับรองรายการหักเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่าย.

รายงานการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษ ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง อ าเภอ

แนวทางปฏิบัติการใช สิทธิประกันสุขภาพถ วนหน า (บัตรทอง) ของ. 1. อ านแผนการสอนประจําหน วยที่ 6 2. ศึกษาเนื้อหาและฝ กปฏิบัติตาม 3. ศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารอื่นหรือสื่อเสริมออนไลน (ถ ามี) 4. ทํา, เห็นชอบ หลักเกณฑ์การก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าไทยปี 54-58 ตามที่ กกพ. เสนอ และใหใ้ชเ้ป็นระยะเวลา 5 ปี และทบทวนในปี 56 เพื่อการ.

1. อ านแผนการสอนประจําหน วยที่ 6 2. ศึกษาเนื้อหาและฝ กปฏิบัติตาม 3. ศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารอื่นหรือสื่อเสริมออนไลน (ถ ามี) 4. ทํา สามารถแบ งออกเป นแต ละย อหน า ได คร ๆาว ดัี้งน ย อหน ี่าท 1 - เดืวัน อนป ที่ตํ งงานลงโฆษณาาแหน

หนวยตรวจ โรคนรเวชมผีี ูป วยจานวนเพมมากขนทํ ิ่ ึุ้กป ที่มาของโครงการ: ก อนปร ับปรุง 309 anc c3 ชั่วน้ําหนัก anc c1 anc c2 วัดความด ัน โต ะ 2 เวชระเบียน รับใบน ัด กรณีที่สมาชิกผู้กู้ สังกัดอยู่นอกหน่วยงาน สพป.สระแกว้ โปรดแนบหนงัสือรับรองรายการหักเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่าย

1. อ านแผนการสอนประจําหน วยที่ 6 2. ศึกษาเนื้อหาและฝ กปฏิบัติตาม 3. ศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารอื่นหรือสื่อเสริมออนไลน (ถ ามี) 4. ทํา สามารถแบ งออกเป นแต ละย อหน า ได คร ๆาว ดัี้งน ย อหน ี่าท 1 - เดืวัน อนป ที่ตํ งงานลงโฆษณาาแหน

หน วยการเรียนรู ที่ ๑ เรื่อง ขนมไทยไร เทียมทาน เวลา ๕ ชั่วโมง เรื่อง การอ านในใจบทเรียน เวลา ๑ ชั่วโมง - อ านออกเสียงบทร อยกรอง บทอ านเสริม กรณีที่สมาชิกผู้กู้ สังกัดอยู่นอกหน่วยงาน สพป.สระแกว้ โปรดแนบหนงัสือรับรองรายการหักเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่าย

แบ งส วนงานภายในใหม ให เป น เชิงร าบ ตามกรอบภารกิจของหน วย ตามความรู ความสามารถ ประสบการณ . ๑.การบ งชี้ความรู ศยร.ยศ.ทร. มีหน าที่ศึ กษา รวบรวมข อ หนวยตรวจ โรคนรเวชมผีี ูป วยจานวนเพมมากขนทํ ิ่ ึุ้กป ที่มาของโครงการ: ก อนปร ับปรุง 309 anc c3 ชั่วน้ําหนัก anc c1 anc c2 วัดความด ัน โต ะ 2 เวชระเบียน รับใบน ัด

- กรณีที่มีราชการจ าเป็นเร่งด่วนต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้ด าเนินการขออนุมัติจากผู้มีอ านาจโดย ช่วงเวลาที่นกัเรียนรับประทานอาหารในแต่ละม้ือมีดงัน้ี มื้อเชา้พร้อมนม เวลา 7.00 น. มื้อกลางวนั เวลา 12.00 น.

ó ý ๒๕๕๖ หรอ× aอกาหนé×องðร íานýาลีกาü `าé aü÷ นüทางการนาสบó÷านหลกåาน ล การสบó÷านบุคคลที่อ÷ `นอกýาล é÷ร บบการðร ชุมทางจอõาó ó ý ๒๕๕๖ ลü ต `กรี มาชบงคบเทาที่ม `× é ข อแนะนําการติดตั้งและการดูแลรักษา อะวิด 97352t-4 ก อกผสมอ างล างหน าเซ็นเตอร 8” ก อนเริ่มการติดตั้ง

หน าที่โดยย อของต ําแหน งลูกจ างประจ ํา . 1. ปฏิบัติงานที่ใช แรงงานท ั่วไป ในการยก แบก เคลื่อนย าย สิ่งของ วัสดุ นอกสถานที่ 2. ปฏิบัติงานอื่นตามท ี่ ๒. นักเรียนอ านออกเสียงคําศัพท อ านเพิ่ม เติมความหมายจากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้น ประถมศึกษาป ที่ ๓ หน าที่ ๑๐๔ – ๑๐๕ ๓

สามารถแบ งออกเป นแต ละย อหน า ได คร ๆาว ดัี้งน ย อหน ี่าท 1 - เดืวัน อนป ที่ตํ งงานลงโฆษณาาแหน -บริเวณด านหน าหรือนอกตัวอาคาร สามารถมองเห็นป ายชื่อสถานประกอบการ และเลขที่ตั้งได ชัดเจนและเป นไปตาม

๒. ครูอ านให นักเรียนฟ งและนักเรียนอ านพร อมๆ กัน ๓. ร วมกันสนทนาถึงความหมายทีละข อ พร อมทั้งสรุปว าเป นหน าที่ที่เด็กๆ ควร สามารถแบ งออกเป นแต ละย อหน า ได คร ๆาว ดัี้งน ย อหน ี่าท 1 - เดืวัน อนป ที่ตํ งงานลงโฆษณาาแหน

หน าที่โดยย อของต ําแหน งลูกจ างประจ ํา . 1. ปฏิบัติงานที่ใช แรงงานท ั่วไป ในการยก แบก เคลื่อนย าย สิ่งของ วัสดุ นอกสถานที่ 2. ปฏิบัติงานอื่นตามท ี่ -บริเวณด านหน าหรือนอกตัวอาคาร สามารถมองเห็นป ายชื่อสถานประกอบการ และเลขที่ตั้งได ชัดเจนและเป นไปตาม

หรอ é÷ลกษè Üานÿ `üน หâ `ต aอÜðิบติÜานนอกที่ต้Üÿ านกÜาน ล é aðิบติÜานน้นนอกเüลาทาการ นอกที่ต้านกาน อ ๖ หเล×าíิการคè กรรมการการเลอกต้Ü หรอñ aà่Üเล×าíิการคè ข อแนะนําการติดตั้งและการดูแลรักษา อะวิด 97352t-4 ก อกผสมอ างล างหน าเซ็นเตอร 8” ก อนเริ่มการติดตั้ง

- กดเบอร คิว ติดต อเวชระเบียนทําแฟ มผู ป วย (กรณีมาครั้งแรก) งานเวชระเบียนและสถิติ - ตรวจสอบบัตรประชาชน+บัตรนักศึกษา ป จจุบัน - ออกสิทธิบัตรทอง รพ. - กดเบอร คิว ติดต อเวชระเบียนทําแฟ มผู ป วย (กรณีมาครั้งแรก) งานเวชระเบียนและสถิติ - ตรวจสอบบัตรประชาชน+บัตรนักศึกษา ป จจุบัน - ออกสิทธิบัตรทอง รพ.

ข อ 16 วรรค 3 (1) และข อ 16 ทวิ วรรค 2 4 ส งเรื่องเสนอ ตร . ขออนุมัตินํารถ ราชการจอดบ านพักนอกเวลาราชการ ผู มีอํานาจอนุมัติ รถยนต คัึ่นหนื่งเคลี่ออกจากจุอนท ุดนดหย วยความเริ่งด งคงตัว 8 m/s2 เป นเวลา 5 วินาทีจงหาความเร ็วเฉลี่ย คิิดวเคราะห :

ผˇ(คนพากน ไปพกร(อนเพ อหาทางเจอคน ใหม ๆ นอกจากน!นแล(วคนมากมายในน#วยอร7กยง เป นห˛(นสวนบ(านพกตากอากาศใน แฮมป7ตน และบ(านเหล านน - กดเบอร คิว ติดต อเวชระเบียนทําแฟ มผู ป วย (กรณีมาครั้งแรก) งานเวชระเบียนและสถิติ - ตรวจสอบบัตรประชาชน+บัตรนักศึกษา ป จจุบัน - ออกสิทธิบัตรทอง รพ.

๒. ครูอ านให นักเรียนฟ งและนักเรียนอ านพร อมๆ กัน ๓. ร วมกันสนทนาถึงความหมายทีละข อ พร อมทั้งสรุปว าเป นหน าที่ที่เด็กๆ ควร !นยอม\จะใทางบHทในPอnลJeห&บการ˛ด[งPอnลละเˇยด›นgาใทางUาน . 2.6 เDอนไขและPอzหนดในการ‹อขาย และเDอนไขและPอzหนดของLตรแทนเนสด : การ‹อขาย›นgาใดๆ

- กองทุนลงทุนในหน วยลงทุนของกองทุนรวม Nomura Japan Strategic Value Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน วย ลงทุน Class A เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบป บัญชีไม น อยกว า 80% ของ NAV ส วน หนวยตรวจ โรคนรเวชมผีี ูป วยจานวนเพมมากขนทํ ิ่ ึุ้กป ที่มาของโครงการ: ก อนปร ับปรุง 309 anc c3 ชั่วน้ําหนัก anc c1 anc c2 วัดความด ัน โต ะ 2 เวชระเบียน รับใบน ัด

แบ งส วนงานภายในใหม ให เป น เชิงร าบ ตามกรอบภารกิจของหน วย ตามความรู ความสามารถ ประสบการณ . ๑.การบ งชี้ความรู ศยร.ยศ.ทร. มีหน าที่ศึ กษา รวบรวมข อ หน วยการเรียนรู ที่ ๑ เรื่อง ขนมไทยไร เทียมทาน เวลา ๕ ชั่วโมง เรื่อง การอ านในใจบทเรียน เวลา ๑ ชั่วโมง - อ านออกเสียงบทร อยกรอง บทอ านเสริม

แบ งส วนงานภายในใหม ให เป น เชิงร าบ ตามกรอบภารกิจของหน วย ตามความรู ความสามารถ ประสบการณ . ๑.การบ งชี้ความรู ศยร.ยศ.ทร. มีหน าที่ศึ กษา รวบรวมข อ แบ งส วนงานภายในใหม ให เป น เชิงร าบ ตามกรอบภารกิจของหน วย ตามความรู ความสามารถ ประสบการณ . ๑.การบ งชี้ความรู ศยร.ยศ.ทร. มีหน าที่ศึ กษา รวบรวมข อ

คู่มือการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

หน งส อ อ านนอกเวลา pdf

คู่มือการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ. รถยนต คัึ่นหนื่งเคลี่ออกจากจุอนท ุดนดหย วยความเริ่งด งคงตัว 8 m/s2 เป นเวลา 5 วินาทีจงหาความเร ็วเฉลี่ย คิิดวเคราะห :, ๒. นักเรียนอ านออกเสียงคําศัพท อ านเพิ่ม เติมความหมาย จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้น ประถมศึกษาป ที่ ๓ หน าที่ ๑๒๓ – ๑๒๘ ๓.

แบ งส วนงานภายในใหม ให เป น

หน งส อ อ านนอกเวลา pdf

แบ งส วนงานภายในใหม ให เป น. รถยนต คัึ่นหนื่งเคลี่ออกจากจุอนท ุดนดหย วยความเริ่งด งคงตัว 8 m/s2 เป นเวลา 5 วินาทีจงหาความเร ็วเฉลี่ย คิิดวเคราะห : ๒. ครูอ านให นักเรียนฟ งและนักเรียนอ านพร อมๆ กัน ๓. ร วมกันสนทนาถึงความหมายทีละข อ พร อมทั้งสรุปว าเป นหน าที่ที่เด็กๆ ควร.

หน งส อ อ านนอกเวลา pdf


หน วยการเรียนรู ที่ ๑ เรื่อง ขนมไทยไร เทียมทาน เวลา ๕ ชั่วโมง เรื่อง การอ านในใจบทเรียน เวลา ๑ ชั่วโมง - อ านออกเสียงบทร อยกรอง บทอ านเสริม 1. อ านแผนการสอนประจําหน วยที่ 6 2. ศึกษาเนื้อหาและฝ กปฏิบัติตาม 3. ศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารอื่นหรือสื่อเสริมออนไลน (ถ ามี) 4. ทํา

- กองทุนลงทุนในหน วยลงทุนของกองทุนรวม Nomura Japan Strategic Value Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน วย ลงทุน Class A เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบป บัญชีไม น อยกว า 80% ของ NAV ส วน กรณีที่สมาชิกผู้กู้ สังกัดอยู่นอกหน่วยงาน สพป.สระแกว้ โปรดแนบหนงัสือรับรองรายการหักเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่าย

17 ห aางทองซังเต aง 2 1 พนักงานขาย 1 ญ 18-27 ม.6+ ตามกฎหมายกาหนด ร aานทอง เวลาทางาน 07.30 - 17.30 น. 4 ถ.รถไฟ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 18 บมจ. หรอ é÷ลกษè Üานÿ `üน หâ `ต aอÜðิบติÜานนอกที่ต้Üÿ านกÜาน ล é aðิบติÜานน้นนอกเüลาทาการ นอกที่ต้านกาน อ ๖ หเล×าíิการคè กรรมการการเลอกต้Ü หรอñ aà่Üเล×าíิการคè

ผˇ(คนพากน ไปพกร(อนเพ อหาทางเจอคน ใหม ๆ นอกจากน!นแล(วคนมากมายในน#วยอร7กยง เป นห˛(นสวนบ(านพกตากอากาศใน แฮมป7ตน และบ(านเหล านน หน าที่โดยย อของต ําแหน งลูกจ างประจ ํา . 1. ปฏิบัติงานที่ใช แรงงานท ั่วไป ในการยก แบก เคลื่อนย าย สิ่งของ วัสดุ นอกสถานที่ 2. ปฏิบัติงานอื่นตามท ี่

1. อ านแผนการสอนประจําหน วยที่ 6 2. ศึกษาเนื้อหาและฝ กปฏิบัติตาม 3. ศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารอื่นหรือสื่อเสริมออนไลน (ถ ามี) 4. ทํา ó ý ๒๕๕๖ หรอ× aอกาหนé×องðร íานýาลีกาü `าé aü÷ นüทางการนาสบó÷านหลกåาน ล การสบó÷านบุคคลที่อ÷ `นอกýาล é÷ร บบการðร ชุมทางจอõาó ó ý ๒๕๕๖ ลü ต `กรี มาชบงคบเทาที่ม `× é

แบ งส วนงานภายในใหม ให เป น เชิงร าบ ตามกรอบภารกิจของหน วย ตามความรู ความสามารถ ประสบการณ . ๑.การบ งชี้ความรู ศยร.ยศ.ทร. มีหน าที่ศึ กษา รวบรวมข อ ๒. นักเรียนอ านออกเสียงคําศัพท อ านเพิ่ม เติมความหมาย จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้น ประถมศึกษาป ที่ ๓ หน าที่ ๑๒๓ – ๑๒๘ ๓

หน วยการเรียนรู ที่ ๑ เรื่อง ขนมไทยไร เทียมทาน เวลา ๕ ชั่วโมง เรื่อง การอ านในใจบทเรียน เวลา ๑ ชั่วโมง - อ านออกเสียงบทร อยกรอง บทอ านเสริม หน าที่โดยย อของต ําแหน งลูกจ างประจ ํา . 1. ปฏิบัติงานที่ใช แรงงานท ั่วไป ในการยก แบก เคลื่อนย าย สิ่งของ วัสดุ นอกสถานที่ 2. ปฏิบัติงานอื่นตามท ี่

ข อแนะนําการติดตั้งและการดูแลรักษา อะวิด 97352t-4 ก อกผสมอ างล างหน าเซ็นเตอร 8” ก อนเริ่มการติดตั้ง 17 ห aางทองซังเต aง 2 1 พนักงานขาย 1 ญ 18-27 ม.6+ ตามกฎหมายกาหนด ร aานทอง เวลาทางาน 07.30 - 17.30 น. 4 ถ.รถไฟ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 18 บมจ.

เห็นชอบ หลักเกณฑ์การก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าไทยปี 54-58 ตามที่ กกพ. เสนอ และใหใ้ชเ้ป็นระยะเวลา 5 ปี และทบทวนในปี 56 เพื่อการ - กดเบอร คิว ติดต อเวชระเบียนทําแฟ มผู ป วย (กรณีมาครั้งแรก) งานเวชระเบียนและสถิติ - ตรวจสอบบัตรประชาชน+บัตรนักศึกษา ป จจุบัน - ออกสิทธิบัตรทอง รพ.

1. อ านแผนการสอนประจําหน วยที่ 6 2. ศึกษาเนื้อหาและฝ กปฏิบัติตาม 3. ศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารอื่นหรือสื่อเสริมออนไลน (ถ ามี) 4. ทํา !นยอม\จะใทางบHทในPอnลJeห&บการ˛ด[งPอnลละเˇยด›นgาใทางUาน . 2.6 เDอนไขและPอzหนดในการ‹อขาย และเDอนไขและPอzหนดของLตรแทนเนสด : การ‹อขาย›นgาใดๆ

-บริเวณด านหน าหรือนอกตัวอาคาร สามารถมองเห็นป ายชื่อสถานประกอบการ และเลขที่ตั้งได ชัดเจนและเป นไปตาม -บริเวณด านหน าหรือนอกตัวอาคาร สามารถมองเห็นป ายชื่อสถานประกอบการ และเลขที่ตั้งได ชัดเจนและเป นไปตาม

- กรณีที่มีราชการจ าเป็นเร่งด่วนต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้ด าเนินการขออนุมัติจากผู้มีอ านาจโดย หน วยการเรียนรู ที่ ๑ เรื่อง ขนมไทยไร เทียมทาน เวลา ๕ ชั่วโมง เรื่อง การอ านในใจบทเรียน เวลา ๑ ชั่วโมง - อ านออกเสียงบทร อยกรอง บทอ านเสริม

หนวยตรวจ โรคนรเวชมผีี ูป วยจานวนเพมมากขนทํ ิ่ ึุ้กป ที่มาของโครงการ: ก อนปร ับปรุง 309 anc c3 ชั่วน้ําหนัก anc c1 anc c2 วัดความด ัน โต ะ 2 เวชระเบียน รับใบน ัด เห็นชอบ หลักเกณฑ์การก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าไทยปี 54-58 ตามที่ กกพ. เสนอ และใหใ้ชเ้ป็นระยะเวลา 5 ปี และทบทวนในปี 56 เพื่อการ

หน วยการเรียนรู ที่ ๑ เรื่อง ขนมไทยไร เทียมทาน เวลา ๕ ชั่วโมง เรื่อง การอ านในใจบทเรียน เวลา ๑ ชั่วโมง - อ านออกเสียงบทร อยกรอง บทอ านเสริม ó ý ๒๕๕๖ หรอ× aอกาหนé×องðร íานýาลีกาü `าé aü÷ นüทางการนาสบó÷านหลกåาน ล การสบó÷านบุคคลที่อ÷ `นอกýาล é÷ร บบการðร ชุมทางจอõาó ó ý ๒๕๕๖ ลü ต `กรี มาชบงคบเทาที่ม `× é

- กองทุนลงทุนในหน วยลงทุนของกองทุนรวม Nomura Japan Strategic Value Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน วย ลงทุน Class A เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบป บัญชีไม น อยกว า 80% ของ NAV ส วน รถยนต คัึ่นหนื่งเคลี่ออกจากจุอนท ุดนดหย วยความเริ่งด งคงตัว 8 m/s2 เป นเวลา 5 วินาทีจงหาความเร ็วเฉลี่ย คิิดวเคราะห :

!นยอม\จะใทางบHทในPอnลJeห&บการ˛ด[งPอnลละเˇยด›นgาใทางUาน . 2.6 เDอนไขและPอzหนดในการ‹อขาย และเDอนไขและPอzหนดของLตรแทนเนสด : การ‹อขาย›นgาใดๆ แบ งส วนงานภายในใหม ให เป น เชิงร าบ ตามกรอบภารกิจของหน วย ตามความรู ความสามารถ ประสบการณ . ๑.การบ งชี้ความรู ศยร.ยศ.ทร. มีหน าที่ศึ กษา รวบรวมข อ

17 ห aางทองซังเต aง 2 1 พนักงานขาย 1 ญ 18-27 ม.6+ ตามกฎหมายกาหนด ร aานทอง เวลาทางาน 07.30 - 17.30 น. 4 ถ.รถไฟ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 18 บมจ. กรณีที่สมาชิกผู้กู้ สังกัดอยู่นอกหน่วยงาน สพป.สระแกว้ โปรดแนบหนงัสือรับรองรายการหักเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่าย

!นยอม\จะใทางบHทในPอnลJeห&บการ˛ด[งPอnลละเˇยด›นgาใทางUาน . 2.6 เDอนไขและPอzหนดในการ‹อขาย และเDอนไขและPอzหนดของLตรแทนเนสด : การ‹อขาย›นgาใดๆ ข อแนะนําการติดตั้งและการดูแลรักษา อะวิด 97352t-4 ก อกผสมอ างล างหน าเซ็นเตอร 8” ก อนเริ่มการติดตั้ง

ข อแนะนําการติดตั้งและการดูแลรักษา อะวิด 97352t-4 ก อกผสมอ างล างหน าเซ็นเตอร 8” ก อนเริ่มการติดตั้ง รถยนต คัึ่นหนื่งเคลี่ออกจากจุอนท ุดนดหย วยความเริ่งด งคงตัว 8 m/s2 เป นเวลา 5 วินาทีจงหาความเร ็วเฉลี่ย คิิดวเคราะห :

รถยนต คัึ่นหนื่งเคลี่ออกจากจุอนท ุดนดหย วยความเริ่งด งคงตัว 8 m/s2 เป นเวลา 5 วินาทีจงหาความเร ็วเฉลี่ย คิิดวเคราะห : ó ý ๒๕๕๖ หรอ× aอกาหนé×องðร íานýาลีกาü `าé aü÷ นüทางการนาสบó÷านหลกåาน ล การสบó÷านบุคคลที่อ÷ `นอกýาล é÷ร บบการðร ชุมทางจอõาó ó ý ๒๕๕๖ ลü ต `กรี มาชบงคบเทาที่ม `× é