ยายกำล pdf ธว น งกรสยองขว งภายใน ญ ชม

Home » Nakhon Ratchasima » Pdf น ยายกำล งภายใน ธว ชม งกรสยองขว ญ

Nakhon Ratchasima - Pdf น ยายกำล งภายใน ธว ชม งกรสยองขว ญ

in Nakhon Ratchasima

ค ำแนะน ำกำรด ำเนินงำน โครงกำรพัฒนำศักยภำพของหมู่บ้ำนและ

pdf น ยายกำล งภายใน ธว ชม งกรสยองขว ญ

ค ำแนะน ำกำรด ำเนินงำน โครงกำรพัฒนำศักยภำพของหมู่บ้ำนและ. issue 1 : april-june 2019. page 3. ยู แนกซอล สารเคลื อบไม้ทีเปนมิตรต่ อสิงแวดล้ อม ยู แ นกซอล, ขขอมลม ณ ววนท ท 30 กนยายนว 2562 หนนงส สอช ชชวนส สวนสรรปขขอมมลส สสค นญ กองทรนเปปดเค หรขนระยะยสว K Equity LTF KEQLTF • กองทรนรวมตรสสสรทรน.

10 เมษำยน 2562

10 เมษำยน 2562. ก ำหนดกำรเดินทำง 27 มีนำคม – 10 เมษำยน 2562 โปรแกรมเดินทำง ชมซากุระบาน ณ เมืองจินแฮ - สะพานเดินทะเล – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – โบสถ์ Jukseong, “รสบัสฟรีสตรีล้วน” อินเดียประกาศเริ่มใช้แล้วในกรุงนิวเดลี . ข่าวรถ 4 พ.ย. 62. ประเทศไหนใช้ “รถ EV” มากที่สุดในโลก? ข่าวรถ 3 พ.ย. 62. The New Audi A1 Sportback 35 TFSI S line โฉบ.

“รสบัสฟรีสตรีล้วน” อินเดียประกาศเริ่มใช้แล้วในกรุงนิวเดลี . ข่าวรถ 4 พ.ย. 62. ประเทศไหนใช้ “รถ EV” มากที่สุดในโลก? ข่าวรถ 3 พ.ย. 62. The New Audi A1 Sportback 35 TFSI S line โฉบ ขขอมลม ณ ววนท ท 30 กนยายนว 2562 หนนงส สอช ชชวนส สวนสรรปขขอมมลส สสค นญ กองทรนเปปดเค หรขนระยะยสว K Equity LTF KEQLTF • กองทรนรวมตรสสสรทรน

ชมภาพ เวียร์-ฐิสา และ อ๋อม-พิม นำทีมบวงสรวงละครใหม่ ยอดรัก นักรบ และ เงาบุญ. บวงสรวงละคร 2 เรื่องหลากรส จากค่าย กันตนา issue 1 : april-june 2019. page 3. ยู แนกซอล สารเคลื อบไม้ทีเปนมิตรต่ อสิงแวดล้ อม ยู แ นกซอล

ขนสมงและโลจ รสตรกส ธ 11.69% พาณรชย ธ 10.97% เทคโนโลยทสารสนเทศและการสพทอสาร 9.98% กลทมมหล กทรว วพย ธอพทน ๆ 25.37% หมายเหตท : เปตนขขอมมล ณ ววนท ท30 กวนยายน 2562 ทงนวข ชมภาพ เวียร์-ฐิสา และ อ๋อม-พิม นำทีมบวงสรวงละครใหม่ ยอดรัก นักรบ และ เงาบุญ. บวงสรวงละคร 2 เรื่องหลากรส จากค่าย กันตนา

67 a5 รพีพรรณ เออื้เวชนิชกลุ บางกอกดีไฮเดรทมารีนโปรดัก 68 a5 จารูญ ศุภผล บรษิัทไบเออรไ ทยจากดั 69 a5 สทิธพิร ชมภรูัตน มีเดยี-แมทเทอร ขขอมลม ณ ววนท ท 30 กนยายนว 2562 หนนงส สอช ชชวนส สวนสรรปขขอมมลส สสค นญ กองทรนเปปดเค หรขนระยะยสว K Equity LTF KEQLTF • กองทรนรวมตรสสสรทรน

issue 1 : april-june 2019. page 3. ยู แนกซอล สารเคลื อบไม้ทีเปนมิตรต่ อสิงแวดล้ อม ยู แ นกซอล issue 1 : april-june 2019. page 3. ยู แนกซอล สารเคลื อบไม้ทีเปนมิตรต่ อสิงแวดล้ อม ยู แ นกซอล

issue 1 : april-june 2019. page 3. ยู แนกซอล สารเคลื อบไม้ทีเปนมิตรต่ อสิงแวดล้ อม ยู แ นกซอล issue 1 : april-june 2019. page 3. ยู แนกซอล สารเคลื อบไม้ทีเปนมิตรต่ อสิงแวดล้ อม ยู แ นกซอล

ก ำหนดกำรเดินทำง 27 มีนำคม – 10 เมษำยน 2562 โปรแกรมเดินทำง ชมซากุระบาน ณ เมืองจินแฮ - สะพานเดินทะเล – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – โบสถ์ Jukseong 67 a5 รพีพรรณ เออื้เวชนิชกลุ บางกอกดีไฮเดรทมารีนโปรดัก 68 a5 จารูญ ศุภผล บรษิัทไบเออรไ ทยจากดั 69 a5 สทิธพิร ชมภรูัตน มีเดยี-แมทเทอร

67 a5 รพีพรรณ เออื้เวชนิชกลุ บางกอกดีไฮเดรทมารีนโปรดัก 68 a5 จารูญ ศุภผล บรษิัทไบเออรไ ทยจากดั 69 a5 สทิธพิร ชมภรูัตน มีเดยี-แมทเทอร “รสบัสฟรีสตรีล้วน” อินเดียประกาศเริ่มใช้แล้วในกรุงนิวเดลี . ข่าวรถ 4 พ.ย. 62. ประเทศไหนใช้ “รถ EV” มากที่สุดในโลก? ข่าวรถ 3 พ.ย. 62. The New Audi A1 Sportback 35 TFSI S line โฉบ

ก ำหนดกำรเดินทำง 27 มีนำคม – 10 เมษำยน 2562 โปรแกรมเดินทำง ชมซากุระบาน ณ เมืองจินแฮ - สะพานเดินทะเล – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – โบสถ์ Jukseong issue 1 : april-june 2019. page 3. ยู แนกซอล สารเคลื อบไม้ทีเปนมิตรต่ อสิงแวดล้ อม ยู แ นกซอล

ค ำแนะน ำกำรด ำเนินงำน ว่ำด้วยแนวทำงกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำ ศักยภำพของหมู่บ้ำนและชุมชม(sml) พ.ศ. ๒๕๕๕ ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่ง ขนสมงและโลจ รสตรกส ธ 11.69% พาณรชย ธ 10.97% เทคโนโลยทสารสนเทศและการสพทอสาร 9.98% กลทมมหล กทรว วพย ธอพทน ๆ 25.37% หมายเหตท : เปตนขขอมมล ณ ววนท ท30 กวนยายน 2562 ทงนวข

“รสบัสฟรีสตรีล้วน” อินเดียประกาศเริ่มใช้แล้วในกรุงนิวเดลี . ข่าวรถ 4 พ.ย. 62. ประเทศไหนใช้ “รถ EV” มากที่สุดในโลก? ข่าวรถ 3 พ.ย. 62. The New Audi A1 Sportback 35 TFSI S line โฉบ 67 a5 รพีพรรณ เออื้เวชนิชกลุ บางกอกดีไฮเดรทมารีนโปรดัก 68 a5 จารูญ ศุภผล บรษิัทไบเออรไ ทยจากดั 69 a5 สทิธพิร ชมภรูัตน มีเดยี-แมทเทอร

ขนสมงและโลจ รสตรกส ธ 11.69% พาณรชย ธ 10.97% เทคโนโลยทสารสนเทศและการสพทอสาร 9.98% กลทมมหล กทรว วพย ธอพทน ๆ 25.37% หมายเหตท : เปตนขขอมมล ณ ววนท ท30 กวนยายน 2562 ทงนวข ชมภาพ เวียร์-ฐิสา และ อ๋อม-พิม นำทีมบวงสรวงละครใหม่ ยอดรัก นักรบ และ เงาบุญ. บวงสรวงละคร 2 เรื่องหลากรส จากค่าย กันตนา

เงินฝากธนาคารส ําหรับเงินรับล่วงหน้าจากผูถ้ือบัตร 210,533243,096 - - ลูกหนี้การค้าและล ูกหนี้อื่น 4 1,218,140880,825 125,864 78,828 ลูกหนี้ภายใต ้สัญญาส ัมปทานท ี่ถึงกาหนดร ขนสมงและโลจ รสตรกส ธ 11.69% พาณรชย ธ 10.97% เทคโนโลยทสารสนเทศและการสพทอสาร 9.98% กลทมมหล กทรว วพย ธอพทน ๆ 25.37% หมายเหตท : เปตนขขอมมล ณ ววนท ท30 กวนยายน 2562 ทงนวข

ชมภาพ เวียร์-ฐิสา และ อ๋อม-พิม นำทีมบวงสรวงละครใหม่ ยอดรัก นักรบ และ เงาบุญ. บวงสรวงละคร 2 เรื่องหลากรส จากค่าย กันตนา ข อมูลเบื้องต น 6 ภายในกล องมีอะไรบ าง 6 ภาพรวมของตัวเครื่อง 7 ภาพรวมของรีโมทคอนโทรล 8 3 เชื่อมต อ 9 วางเครื่อง 9 ต อลำโพง 9 ต อทีวี 9 ต อสายไฟ 11 4 เริ่มต นใช

“รสบัสฟรีสตรีล้วน” อินเดียประกาศเริ่มใช้แล้วในกรุงนิวเดลี . ข่าวรถ 4 พ.ย. 62. ประเทศไหนใช้ “รถ EV” มากที่สุดในโลก? ข่าวรถ 3 พ.ย. 62. The New Audi A1 Sportback 35 TFSI S line โฉบ ข อมูลเบื้องต น 6 ภายในกล องมีอะไรบ าง 6 ภาพรวมของตัวเครื่อง 7 ภาพรวมของรีโมทคอนโทรล 8 3 เชื่อมต อ 9 วางเครื่อง 9 ต อลำโพง 9 ต อทีวี 9 ต อสายไฟ 11 4 เริ่มต นใช

ข อมูลเบื้องต น 6 ภายในกล องมีอะไรบ าง 6 ภาพรวมของตัวเครื่อง 7 ภาพรวมของรีโมทคอนโทรล 8 3 เชื่อมต อ 9 วางเครื่อง 9 ต อลำโพง 9 ต อทีวี 9 ต อสายไฟ 11 4 เริ่มต นใช เงินฝากธนาคารส ําหรับเงินรับล่วงหน้าจากผูถ้ือบัตร 210,533243,096 - - ลูกหนี้การค้าและล ูกหนี้อื่น 4 1,218,140880,825 125,864 78,828 ลูกหนี้ภายใต ้สัญญาส ัมปทานท ี่ถึงกาหนดร

10 เมษำยน 2562

pdf น ยายกำล งภายใน ธว ชม งกรสยองขว ญ

ค ำแนะน ำกำรด ำเนินงำน โครงกำรพัฒนำศักยภำพของหมู่บ้ำนและ. เงินฝากธนาคารส ําหรับเงินรับล่วงหน้าจากผูถ้ือบัตร 210,533243,096 - - ลูกหนี้การค้าและล ูกหนี้อื่น 4 1,218,140880,825 125,864 78,828 ลูกหนี้ภายใต ้สัญญาส ัมปทานท ี่ถึงกาหนดร, ขนสมงและโลจ รสตรกส ธ 11.69% พาณรชย ธ 10.97% เทคโนโลยทสารสนเทศและการสพทอสาร 9.98% กลทมมหล กทรว วพย ธอพทน ๆ 25.37% หมายเหตท : เปตนขขอมมล ณ ววนท ท30 กวนยายน 2562 ทงนวข.

10 เมษำยน 2562

pdf น ยายกำล งภายใน ธว ชม งกรสยองขว ญ

10 เมษำยน 2562. ชมภาพ เวียร์-ฐิสา และ อ๋อม-พิม นำทีมบวงสรวงละครใหม่ ยอดรัก นักรบ และ เงาบุญ. บวงสรวงละคร 2 เรื่องหลากรส จากค่าย กันตนา เงินฝากธนาคารส ําหรับเงินรับล่วงหน้าจากผูถ้ือบัตร 210,533243,096 - - ลูกหนี้การค้าและล ูกหนี้อื่น 4 1,218,140880,825 125,864 78,828 ลูกหนี้ภายใต ้สัญญาส ัมปทานท ี่ถึงกาหนดร.

pdf น ยายกำล งภายใน ธว ชม งกรสยองขว ญ


ขขอมลม ณ ววนท ท 30 กนยายนว 2562 หนนงส สอช ชชวนส สวนสรรปขขอมมลส สสค นญ กองทรนเปปดเค หรขนระยะยสว K Equity LTF KEQLTF • กองทรนรวมตรสสสรทรน ชมภาพ เวียร์-ฐิสา และ อ๋อม-พิม นำทีมบวงสรวงละครใหม่ ยอดรัก นักรบ และ เงาบุญ. บวงสรวงละคร 2 เรื่องหลากรส จากค่าย กันตนา

ขนสมงและโลจ รสตรกส ธ 11.69% พาณรชย ธ 10.97% เทคโนโลยทสารสนเทศและการสพทอสาร 9.98% กลทมมหล กทรว วพย ธอพทน ๆ 25.37% หมายเหตท : เปตนขขอมมล ณ ววนท ท30 กวนยายน 2562 ทงนวข ค ำแนะน ำกำรด ำเนินงำน ว่ำด้วยแนวทำงกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำ ศักยภำพของหมู่บ้ำนและชุมชม(sml) พ.ศ. ๒๕๕๕ ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่ง

67 a5 รพีพรรณ เออื้เวชนิชกลุ บางกอกดีไฮเดรทมารีนโปรดัก 68 a5 จารูญ ศุภผล บรษิัทไบเออรไ ทยจากดั 69 a5 สทิธพิร ชมภรูัตน มีเดยี-แมทเทอร “รสบัสฟรีสตรีล้วน” อินเดียประกาศเริ่มใช้แล้วในกรุงนิวเดลี . ข่าวรถ 4 พ.ย. 62. ประเทศไหนใช้ “รถ EV” มากที่สุดในโลก? ข่าวรถ 3 พ.ย. 62. The New Audi A1 Sportback 35 TFSI S line โฉบ

“รสบัสฟรีสตรีล้วน” อินเดียประกาศเริ่มใช้แล้วในกรุงนิวเดลี . ข่าวรถ 4 พ.ย. 62. ประเทศไหนใช้ “รถ EV” มากที่สุดในโลก? ข่าวรถ 3 พ.ย. 62. The New Audi A1 Sportback 35 TFSI S line โฉบ 67 a5 รพีพรรณ เออื้เวชนิชกลุ บางกอกดีไฮเดรทมารีนโปรดัก 68 a5 จารูญ ศุภผล บรษิัทไบเออรไ ทยจากดั 69 a5 สทิธพิร ชมภรูัตน มีเดยี-แมทเทอร

ข อมูลเบื้องต น 6 ภายในกล องมีอะไรบ าง 6 ภาพรวมของตัวเครื่อง 7 ภาพรวมของรีโมทคอนโทรล 8 3 เชื่อมต อ 9 วางเครื่อง 9 ต อลำโพง 9 ต อทีวี 9 ต อสายไฟ 11 4 เริ่มต นใช ก ำหนดกำรเดินทำง 27 มีนำคม – 10 เมษำยน 2562 โปรแกรมเดินทำง ชมซากุระบาน ณ เมืองจินแฮ - สะพานเดินทะเล – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – โบสถ์ Jukseong

ขนสมงและโลจ รสตรกส ธ 11.69% พาณรชย ธ 10.97% เทคโนโลยทสารสนเทศและการสพทอสาร 9.98% กลทมมหล กทรว วพย ธอพทน ๆ 25.37% หมายเหตท : เปตนขขอมมล ณ ววนท ท30 กวนยายน 2562 ทงนวข เงินฝากธนาคารส ําหรับเงินรับล่วงหน้าจากผูถ้ือบัตร 210,533243,096 - - ลูกหนี้การค้าและล ูกหนี้อื่น 4 1,218,140880,825 125,864 78,828 ลูกหนี้ภายใต ้สัญญาส ัมปทานท ี่ถึงกาหนดร

ก ำหนดกำรเดินทำง 27 มีนำคม – 10 เมษำยน 2562 โปรแกรมเดินทำง ชมซากุระบาน ณ เมืองจินแฮ - สะพานเดินทะเล – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – โบสถ์ Jukseong “รสบัสฟรีสตรีล้วน” อินเดียประกาศเริ่มใช้แล้วในกรุงนิวเดลี . ข่าวรถ 4 พ.ย. 62. ประเทศไหนใช้ “รถ EV” มากที่สุดในโลก? ข่าวรถ 3 พ.ย. 62. The New Audi A1 Sportback 35 TFSI S line โฉบ

“รสบัสฟรีสตรีล้วน” อินเดียประกาศเริ่มใช้แล้วในกรุงนิวเดลี . ข่าวรถ 4 พ.ย. 62. ประเทศไหนใช้ “รถ EV” มากที่สุดในโลก? ข่าวรถ 3 พ.ย. 62. The New Audi A1 Sportback 35 TFSI S line โฉบ “รสบัสฟรีสตรีล้วน” อินเดียประกาศเริ่มใช้แล้วในกรุงนิวเดลี . ข่าวรถ 4 พ.ย. 62. ประเทศไหนใช้ “รถ EV” มากที่สุดในโลก? ข่าวรถ 3 พ.ย. 62. The New Audi A1 Sportback 35 TFSI S line โฉบ

ขขอมลม ณ ววนท ท 30 กนยายนว 2562 หนนงส สอช ชชวนส สวนสรรปขขอมมลส สสค นญ กองทรนเปปดเค หรขนระยะยสว K Equity LTF KEQLTF • กองทรนรวมตรสสสรทรน 67 a5 รพีพรรณ เออื้เวชนิชกลุ บางกอกดีไฮเดรทมารีนโปรดัก 68 a5 จารูญ ศุภผล บรษิัทไบเออรไ ทยจากดั 69 a5 สทิธพิร ชมภรูัตน มีเดยี-แมทเทอร

ขนสมงและโลจ รสตรกส ธ 11.69% พาณรชย ธ 10.97% เทคโนโลยทสารสนเทศและการสพทอสาร 9.98% กลทมมหล กทรว วพย ธอพทน ๆ 25.37% หมายเหตท : เปตนขขอมมล ณ ววนท ท30 กวนยายน 2562 ทงนวข ค ำแนะน ำกำรด ำเนินงำน ว่ำด้วยแนวทำงกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำ ศักยภำพของหมู่บ้ำนและชุมชม(sml) พ.ศ. ๒๕๕๕ ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่ง

ชมภาพ เวียร์-ฐิสา และ อ๋อม-พิม นำทีมบวงสรวงละครใหม่ ยอดรัก นักรบ และ เงาบุญ. บวงสรวงละคร 2 เรื่องหลากรส จากค่าย กันตนา ค ำแนะน ำกำรด ำเนินงำน ว่ำด้วยแนวทำงกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำ ศักยภำพของหมู่บ้ำนและชุมชม(sml) พ.ศ. ๒๕๕๕ ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่ง

ค ำแนะน ำกำรด ำเนินงำน ว่ำด้วยแนวทำงกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำ ศักยภำพของหมู่บ้ำนและชุมชม(sml) พ.ศ. ๒๕๕๕ ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่ง ขขอมลม ณ ววนท ท 30 กนยายนว 2562 หนนงส สอช ชชวนส สวนสรรปขขอมมลส สสค นญ กองทรนเปปดเค หรขนระยะยสว K Equity LTF KEQLTF • กองทรนรวมตรสสสรทรน

เงินฝากธนาคารส ําหรับเงินรับล่วงหน้าจากผูถ้ือบัตร 210,533243,096 - - ลูกหนี้การค้าและล ูกหนี้อื่น 4 1,218,140880,825 125,864 78,828 ลูกหนี้ภายใต ้สัญญาส ัมปทานท ี่ถึงกาหนดร เงินฝากธนาคารส ําหรับเงินรับล่วงหน้าจากผูถ้ือบัตร 210,533243,096 - - ลูกหนี้การค้าและล ูกหนี้อื่น 4 1,218,140880,825 125,864 78,828 ลูกหนี้ภายใต ้สัญญาส ัมปทานท ี่ถึงกาหนดร

ค ำแนะน ำกำรด ำเนินงำน ว่ำด้วยแนวทำงกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำ ศักยภำพของหมู่บ้ำนและชุมชม(sml) พ.ศ. ๒๕๕๕ ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่ง ชมภาพ เวียร์-ฐิสา และ อ๋อม-พิม นำทีมบวงสรวงละครใหม่ ยอดรัก นักรบ และ เงาบุญ. บวงสรวงละคร 2 เรื่องหลากรส จากค่าย กันตนา

ข อมูลเบื้องต น 6 ภายในกล องมีอะไรบ าง 6 ภาพรวมของตัวเครื่อง 7 ภาพรวมของรีโมทคอนโทรล 8 3 เชื่อมต อ 9 วางเครื่อง 9 ต อลำโพง 9 ต อทีวี 9 ต อสายไฟ 11 4 เริ่มต นใช 67 a5 รพีพรรณ เออื้เวชนิชกลุ บางกอกดีไฮเดรทมารีนโปรดัก 68 a5 จารูญ ศุภผล บรษิัทไบเออรไ ทยจากดั 69 a5 สทิธพิร ชมภรูัตน มีเดยี-แมทเทอร

ชมภาพ เวียร์-ฐิสา และ อ๋อม-พิม นำทีมบวงสรวงละครใหม่ ยอดรัก นักรบ และ เงาบุญ. บวงสรวงละคร 2 เรื่องหลากรส จากค่าย กันตนา ค ำแนะน ำกำรด ำเนินงำน ว่ำด้วยแนวทำงกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำ ศักยภำพของหมู่บ้ำนและชุมชม(sml) พ.ศ. ๒๕๕๕ ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่ง

ก ำหนดกำรเดินทำง 27 มีนำคม – 10 เมษำยน 2562 โปรแกรมเดินทำง ชมซากุระบาน ณ เมืองจินแฮ - สะพานเดินทะเล – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – โบสถ์ Jukseong ค ำแนะน ำกำรด ำเนินงำน ว่ำด้วยแนวทำงกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำ ศักยภำพของหมู่บ้ำนและชุมชม(sml) พ.ศ. ๒๕๕๕ ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่ง

ขขอมลม ณ ววนท ท 30 กนยายนว 2562 หนนงส สอช ชชวนส สวนสรรปขขอมมลส สสค นญ กองทรนเปปดเค หรขนระยะยสว K Equity LTF KEQLTF • กองทรนรวมตรสสสรทรน issue 1 : april-june 2019. page 3. ยู แนกซอล สารเคลื อบไม้ทีเปนมิตรต่ อสิงแวดล้ อม ยู แ นกซอล

2017-5-5 · cuckoo search are kept constant. This may make algorithm suffering from slow convergence rate. To overcome with this issue, a hybrid algorithm called (PSO-CS classifier)for adjusting the cuckoo search parameters is presented to improved cuckoo search algorithm by particle swarm Hybrid abc and cuckoo search algorithm pdf Surat Thani 2019-10-22 · In operations research, cuckoo search is an optimization algorithm developed by Xin-she Yang and Suash Deb in 2009.[1][2] It was inspired by the obligate brood parasitism of some cuckoo species by laying their eggs in the nests of other host birds (of other species). Some host birds can engage direct conflict with the intruding cuckoos. For