ช กษ ก โลก ตร pdf พ ท พ

Home » Nakhon Si Thammarat » พ ช ตร ก พ ท กษ โลก pdf

Nakhon Si Thammarat - พ ช ตร ก พ ท กษ โลก Pdf

in Nakhon Si Thammarat

ธันวาคม 2560 ปีที่ 9 I ฉบับที่ 3 แจกฟรี

พ ช ตร ก พ ท กษ โลก pdf

แผนประสานสอดคล องการส งเสริมครัวไทยสู ครัวโลก ป แผนการ. การเปรียบเทียบทัศนคติและความพ ึงพอใจต ่อผลิตภัณฑ์ท่องเทีÉยว ภาพลักษณ์แหล่ง ท่องเทีÉยว และพฤติกรรมการท ่องเทีÉยวในพ ัทยากับหัวหินของน ักท่, ท ย ทลำ ดับที่ 12 ของโรงง นสิ่งทอโฮโซ “ม ซ ท กะ โฮโซ (Masataka Hosoo)” จึงตัดสินใจปรับกิจก รให้ทันกับคว มต้องก รของลูกค้ ยุคปัจจุบัน.

การเปรียบเทียบทัศนคติและความพ ึงพอใจต ่อผลิตภัณฑ์ท่องเทีÉ

การเปรียบเทียบทัศนคติและความพ ึงพอใจต ่อผลิตภัณฑ์ท่องเทีÉ. โครงการฝ กอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การประกอบ อาหารไทยและการบริหารจัดการร านอาหารไทย ระดับ, 1 นางแก้วพา คุ้มกล่า นวส.ชก. นวส.ชพ. 1.โค รง กาปะว ด ศูน ย์ข ้ชุมตแ บัเท( 1.นางแก้วพา คุ้มกล่า 80% 9 พ.ย 60 18 ม.ค 61 ผชช.ยุพา แก้ไข 3 พ.ค 61 ที563/61.

1 นางแก้วพา คุ้มกล่า นวส.ชก. นวส.ชพ. 1.โค รง กาปะว ด ศูน ย์ข ้ชุมตแ บัเท( 1.นางแก้วพา คุ้มกล่า 80% 9 พ.ย 60 18 ม.ค 61 ผชช.ยุพา แก้ไข 3 พ.ค 61 ที563/61 ท ย ทลำ ดับที่ 12 ของโรงง นสิ่งทอโฮโซ “ม ซ ท กะ โฮโซ (Masataka Hosoo)” จึงตัดสินใจปรับกิจก รให้ทันกับคว มต้องก รของลูกค้ ยุคปัจจุบัน

เรื่ั้องสินในนตยสารช อการะเกดพ. ศ คําแนะนํี่มีคุาท า ตรวจและแกณค ไขข อบกพร องในงานว ิจัยชิ้นนี้คอยดูแล ช วยเหลือในทุกๆ ด าน ผู ช วย ศาสตราจารย ลำดับ ยศ ช ่อ ช ่อสก ล ตำ หน่ง ตำ หน่ง ลขท ่ ตำ หน่งใหม่ ตำ หน่ง ลขท ่ 1 ร.ต.อ. กิตติศักดิ์พุทธิมา นายชƖางกลเรือ(สบ 1) กลุƖมงานเรือตรวจการณ์ฯ บก.รน. 2106 33206 0331

ท ย ทลำ ดับที่ 12 ของโรงง นสิ่งทอโฮโซ “ม ซ ท กะ โฮโซ (Masataka Hosoo)” จึงตัดสินใจปรับกิจก รให้ทันกับคว มต้องก รของลูกค้ ยุคปัจจุบัน -1 ก.พ. 2549 - หน วยงานภาคร ัฐ - เงิน 2 ล านบาทข ึ้นไป - ควบกับระเบ ียบพัสดุ - การจัดหาพ ัสดุด วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอน ิกส - ราคาสูงสุด - กวพ.อ

16.30 น . ส ม าช ิก ทุก ท าน พร อม ก ัน ณ ท าอาก าศ ยาน ส ุวร ร ณภูม ิ อาคาร ผ ูโดยส าร ข าออก ร ะ หว าง ป ร ะ เ ทศ ช ั้น 4 เ คาน เ ต อร สิ่งที่ส่งมำด้วย กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญซึ่งมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับรำชกำรต่อไป (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

16.30 น . ส ม าช ิก ทุก ท าน พร อม ก ัน ณ ท าอาก าศ ยาน ส ุวร ร ณภูม ิ อาคาร ผ ูโดยส าร ข าออก ร ะ หว าง ป ร ะ เ ทศ ช ั้น 4 เ คาน เ ต อร เพ่ออนุüติหเน ðตามรกาศกรรüงศ กษาิการ เร่อง กรอบคุุิอาชศกษาหงชาติ พ ศ ๒๕๖๒ จงÿมคüรกาหนéเกèæ dมาตรåานคุèüุçิอาชüศกษาร é บðร กาศน÷

(MESSR) มี 4 ช วงคลื่น ให รายละเอ ียด 50 x 50 เมตร ใช สํารวจทร พยากรเชั นเดียวกับ ข อมูล MSS ของดาวเทยมี LANDSAT 2) Visible and Thermal Infrared Radiometer (VTIR) ให แ พ ็ก เก จ ท รู กิก ก ะเทค ไ ฟเบ อ ร์ รา ค า 999 ค ิด ค ่า บ ริก า ร เหม าจ ่า ย ขั น้ ต ํ่า รา ยเดือ น 999 บาท/ เ ดือ น ผู้ใ ช ้บ ริ ก า ร จ ะ ไ ด ้ร ั บ ส ิท ธิใ ช ้บ ริ ก า ร

นักผังเม ืองท ั่วโลกพบว า. ช วงแผนพ ัฒนาฯ ฉบับที่1 – 8 เลเซียฮ องกง ฯลฯ ใช เมื่อก อสร างสนามบ ินแห งใหม คิผ ัง เมืองศ ูนย กลางการบ ินสุวรรณภ ูมิ. Incheon Seoul ความปลอดภัยและจร ิยธรรมทางคอมพ ิวเตอร 229 • องค กรด านอาชญากรรม เป นกลุ มของอาชญากรที่ร วมมือกับอย างเป นระบบโดยใช

-1 ก.พ. 2549 - หน วยงานภาคร ัฐ - เงิน 2 ล านบาทข ึ้นไป - ควบกับระเบ ียบพัสดุ - การจัดหาพ ัสดุด วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอน ิกส - ราคาสูงสุด - กวพ.อ อื่นใดที่รัฐมนตร ีประกาศก ําหนดโดยค ําแนะน ําของ ธปท. เป็นระบบการช ําระเงินที่มีความส ําคัญ มาตรา ๗ ให้ธปท. มีหน้าที่กํากับ

(MESSR) มี 4 ช วงคลื่น ให รายละเอ ียด 50 x 50 เมตร ใช สํารวจทร พยากรเชั นเดียวกับ ข อมูล MSS ของดาวเทยมี LANDSAT 2) Visible and Thermal Infrared Radiometer (VTIR) ให อื่นใดที่รัฐมนตร ีประกาศก ําหนดโดยค ําแนะน ําของ ธปท. เป็นระบบการช ําระเงินที่มีความส ําคัญ มาตรา ๗ ให้ธปท. มีหน้าที่กํากับ

1 นางแก้วพา คุ้มกล่า นวส.ชก. นวส.ชพ. 1.โค รง กาปะว ด ศูน ย์ข ้ชุมตแ บัเท( 1.นางแก้วพา คุ้มกล่า 80% 9 พ.ย 60 18 ม.ค 61 ผชช.ยุพา แก้ไข 3 พ.ค 61 ที563/61 เพ่ออนุüติหเน ðตามรกาศกรรüงศ กษาิการ เร่อง กรอบคุุิอาชศกษาหงชาติ พ ศ ๒๕๖๒ จงÿมคüรกาหนéเกèæ dมาตรåานคุèüุçิอาชüศกษาร é บðร กาศน÷

สิ่งที่ส่งมำด้วย กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญซึ่งมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับรำชกำรต่อไป (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช˚ ยปรปร8 แผนแม˚ทเทคโนโลย%ารสนเทศ และการสอสารกระทรวงการท˚ งเทยวและก%<า สe˚ แผนพ2นาด˝˝$˙เพอเศรษฐก˝และส คมภายใต

ความปลอดภัยและจร ิยธรรมทางคอมพ ิวเตอร 229 • องค กรด านอาชญากรรม เป นกลุ มของอาชญากรที่ร วมมือกับอย างเป นระบบโดยใช คํานํา คณะรัฐมนตร ีมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาการท ่องเที่ยวแห่งชาติพ.ศ. 2555-2559 เมื่อวันที่

ยุคทยุคการเมืี่ 5. ุบันองปจจ( ก.ย.2528 – ก.ย.2549) ปฏิวัติ รัฐ ประหาร กบฏ 23) 23 ก.พ. 2534 โดยคณะ รสช. ยึดอํานาจจากร ัฐบาล พล.อ.ชาติชาย สำ นักง นกองทุนสนับสนุนก รวิจัย (สกว). ก รเปลี่ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศของไทย

สิ้นเชิง โดย e-Money เช น บัตรที่ใช ในศูนย อาหาร บัตรโดยสารรถไฟฟ า หรือการใช e-Money ผ าน ท ย ทลำ ดับที่ 12 ของโรงง นสิ่งทอโฮโซ “ม ซ ท กะ โฮโซ (Masataka Hosoo)” จึงตัดสินใจปรับกิจก รให้ทันกับคว มต้องก รของลูกค้ ยุคปัจจุบัน

สิ่งที่ส่งมำด้วย กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญซึ่งมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับรำชกำรต่อไป (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ นักผังเม ืองท ั่วโลกพบว า. ช วงแผนพ ัฒนาฯ ฉบับที่1 – 8 เลเซียฮ องกง ฯลฯ ใช เมื่อก อสร างสนามบ ินแห งใหม คิผ ัง เมืองศ ูนย กลางการบ ินสุวรรณภ ูมิ. Incheon Seoul

ลำดับ ยศ ช ่อ ช ่อสก ล ตำ หน่ง ตำ หน่ง ลขท ่ ตำ หน่งใหม่ ตำ หน่ง ลขท ่ 1 ร.ต.อ. กิตติศักดิ์พุทธิมา นายชƖางกลเรือ(สบ 1) กลุƖมงานเรือตรวจการณ์ฯ บก.รน. 2106 33206 0331 (MESSR) มี 4 ช วงคลื่น ให รายละเอ ียด 50 x 50 เมตร ใช สํารวจทร พยากรเชั นเดียวกับ ข อมูล MSS ของดาวเทยมี LANDSAT 2) Visible and Thermal Infrared Radiometer (VTIR) ให

สิ่งที่ส่งมำด้วย กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญซึ่งมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับรำชกำรต่อไป (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ สำ นักง นกองทุนสนับสนุนก รวิจัย (สกว). ก รเปลี่ยนแปลงสภ พภูมิอ ก ศของไทย

พ. ศ. ๒๕๓๕ “รัฐมนตร ี” หมายความว า รัฐมนตร ีผู รักษาการตามพระราชบ ัญญัตินี้ มาตรา ๕ ให รัฐมนตร ีว าการกระทรวงสาธารณส ุขรักษาการตามพระราชบ ัญญัติ 16.30 น . ส ม าช ิก ทุก ท าน พร อม ก ัน ณ ท าอาก าศ ยาน ส ุวร ร ณภูม ิ อาคาร ผ ูโดยส าร ข าออก ร ะ หว าง ป ร ะ เ ทศ ช ั้น 4 เ คาน เ ต อร

แผนประสานสอดคล องการส งเสริมครัวไทยสู ครัวโลก ป แผนการ. ลำดับคำนำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล โครงกำร คณะ สำขำวิชำ รำยชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำของมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ในระบบกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำ, ก าลังพัฒนาผ่านนโยบายระดับประเทศและระหว่าง ประเทศการ พัฒนาในประชาคมโลก 4 . เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ Millennium Development Goals: MDGs ประเทศไทยรายงานผลตามเปา.

การเปรียบเทียบทัศนคติและความพ ึงพอใจต ่อผลิตภัณฑ์ท่องเทีÉ

พ ช ตร ก พ ท กษ โลก pdf

แผนประสานสอดคล องการส งเสริมครัวไทยสู ครัวโลก ป แผนการ. พ. ศ. ๒๕๓๕ “รัฐมนตร ี” หมายความว า รัฐมนตร ีผู รักษาการตามพระราชบ ัญญัตินี้ มาตรา ๕ ให รัฐมนตร ีว าการกระทรวงสาธารณส ุขรักษาการตามพระราชบ ัญญัติ, พ. ศ. ๒๕๓๕ “รัฐมนตร ี” หมายความว า รัฐมนตร ีผู รักษาการตามพระราชบ ัญญัตินี้ มาตรา ๕ ให รัฐมนตร ีว าการกระทรวงสาธารณส ุขรักษาการตามพระราชบ ัญญัติ.

แผนประสานสอดคล องการส งเสริมครัวไทยสู ครัวโลก ป แผนการ

พ ช ตร ก พ ท กษ โลก pdf

ธันวาคม 2560 ปีที่ 9 I ฉบับที่ 3 แจกฟรี. คํานํา คณะรัฐมนตร ีมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาการท ่องเที่ยวแห่งชาติพ.ศ. 2555-2559 เมื่อวันที่ ลำดับคำนำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล โครงกำร คณะ สำขำวิชำ รำยชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำของมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ในระบบกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำ.

พ ช ตร ก พ ท กษ โลก pdf

 • แผนประสานสอดคล องการส งเสริมครัวไทยสู ครัวโลก ป แผนการ
 • ธันวาคม 2560 ปีที่ 9 I ฉบับที่ 3 แจกฟรี
 • แผนประสานสอดคล องการส งเสริมครัวไทยสู ครัวโลก ป แผนการ

 • เรื่ั้องสินในนตยสารช อการะเกดพ. ศ คําแนะนํี่มีคุาท า ตรวจและแกณค ไขข อบกพร องในงานว ิจัยชิ้นนี้คอยดูแล ช วยเหลือในทุกๆ ด าน ผู ช วย ศาสตราจารย 1 นางแก้วพา คุ้มกล่า นวส.ชก. นวส.ชพ. 1.โค รง กาปะว ด ศูน ย์ข ้ชุมตแ บัเท( 1.นางแก้วพา คุ้มกล่า 80% 9 พ.ย 60 18 ม.ค 61 ผชช.ยุพา แก้ไข 3 พ.ค 61 ที563/61

  นักผังเม ืองท ั่วโลกพบว า. ช วงแผนพ ัฒนาฯ ฉบับที่1 – 8 เลเซียฮ องกง ฯลฯ ใช เมื่อก อสร างสนามบ ินแห งใหม คิผ ัง เมืองศ ูนย กลางการบ ินสุวรรณภ ูมิ. Incheon Seoul สิ่งที่ส่งมำด้วย กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญซึ่งมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับรำชกำรต่อไป (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

  อย. จึงได้ก าหนดมาตรการควบคุมและก ากับดูแลไขมันทรานส์ในผลิตภัณฑ์อาหาร •ออก “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 388 พ. สÆงคÐปร์ ÎพÉÖ¿ปรÃบÎพÆÖมลÃกษณÂÎชÆงรÃบข¿งพ¿ร์ตกÄรลงทÊน Ñนช่วงÎวลÄทÇÖควÄมตÈงÎครÇยดด้ÄนกÄรค้Ä

  ท ย ทลำ ดับที่ 12 ของโรงง นสิ่งทอโฮโซ “ม ซ ท กะ โฮโซ (Masataka Hosoo)” จึงตัดสินใจปรับกิจก รให้ทันกับคว มต้องก รของลูกค้ ยุคปัจจุบัน อย. จึงได้ก าหนดมาตรการควบคุมและก ากับดูแลไขมันทรานส์ในผลิตภัณฑ์อาหาร •ออก “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 388 พ.

  ใช˚ ยปรปร8 แผนแม˚ทเทคโนโลย%ารสนเทศ และการสอสารกระทรวงการท˚ งเทยวและก%<า สe˚ แผนพ2นาด˝˝$˙เพอเศรษฐก˝และส คมภายใต ใช˚ ยปรปร8 แผนแม˚ทเทคโนโลย%ารสนเทศ และการสอสารกระทรวงการท˚ งเทยวและก%<า สe˚ แผนพ2นาด˝˝$˙เพอเศรษฐก˝และส คมภายใต

  ลำดับ ยศ ช ่อ ช ่อสก ล ตำ หน่ง ตำ หน่ง ลขท ่ ตำ หน่งใหม่ ตำ หน่ง ลขท ่ 1 ร.ต.อ. กิตติศักดิ์พุทธิมา นายชƖางกลเรือ(สบ 1) กลุƖมงานเรือตรวจการณ์ฯ บก.รน. 2106 33206 0331 โครงการฝ กอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การประกอบ อาหารไทยและการบริหารจัดการร านอาหารไทย ระดับ

  การเปรียบเทียบทัศนคติและความพ ึงพอใจต ่อผลิตภัณฑ์ท่องเทีÉยว ภาพลักษณ์แหล่ง ท่องเทีÉยว และพฤติกรรมการท ่องเทีÉยวในพ ัทยากับหัวหินของน ักท่ อย. จึงได้ก าหนดมาตรการควบคุมและก ากับดูแลไขมันทรานส์ในผลิตภัณฑ์อาหาร •ออก “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 388 พ.

  อื่นใดที่รัฐมนตร ีประกาศก ําหนดโดยค ําแนะน ําของ ธปท. เป็นระบบการช ําระเงินที่มีความส ําคัญ มาตรา ๗ ให้ธปท. มีหน้าที่กํากับ ก.พ.อ. 03 เอกสารแนบท ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการพิจารณาแต งตั้งบุคคลให ดํารงตําแหน ง

  พ. ศ. ๒๕๓๕ “รัฐมนตร ี” หมายความว า รัฐมนตร ีผู รักษาการตามพระราชบ ัญญัตินี้ มาตรา ๕ ให รัฐมนตร ีว าการกระทรวงสาธารณส ุขรักษาการตามพระราชบ ัญญัติ สÆงคÐปร์ ÎพÉÖ¿ปรÃบÎพÆÖมลÃกษณÂÎชÆงรÃบข¿งพ¿ร์ตกÄรลงทÊน Ñนช่วงÎวลÄทÇÖควÄมตÈงÎครÇยดด้ÄนกÄรค้Ä

  อื่นใดที่รัฐมนตร ีประกาศก ําหนดโดยค ําแนะน ําของ ธปท. เป็นระบบการช ําระเงินที่มีความส ําคัญ มาตรา ๗ ให้ธปท. มีหน้าที่กํากับ อื่นใดที่รัฐมนตร ีประกาศก ําหนดโดยค ําแนะน ําของ ธปท. เป็นระบบการช ําระเงินที่มีความส ําคัญ มาตรา ๗ ให้ธปท. มีหน้าที่กํากับ

  -1 ก.พ. 2549 - หน วยงานภาคร ัฐ - เงิน 2 ล านบาทข ึ้นไป - ควบกับระเบ ียบพัสดุ - การจัดหาพ ัสดุด วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอน ิกส - ราคาสูงสุด - กวพ.อ ลำดับคำนำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล โครงกำร คณะ สำขำวิชำ รำยชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำของมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ในระบบกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำ

  อย. จึงได้ก าหนดมาตรการควบคุมและก ากับดูแลไขมันทรานส์ในผลิตภัณฑ์อาหาร •ออก “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 388 พ. แ พ ็ก เก จ ท รู กิก ก ะเทค ไ ฟเบ อ ร์ รา ค า 999 ค ิด ค ่า บ ริก า ร เหม าจ ่า ย ขั น้ ต ํ่า รา ยเดือ น 999 บาท/ เ ดือ น ผู้ใ ช ้บ ริ ก า ร จ ะ ไ ด ้ร ั บ ส ิท ธิใ ช ้บ ริ ก า ร

  ทะเบียนอาคารช ุดนั้นปราศจากภาระผ ูกพันใดๆ เว นแต การจํานองอาคารรวมก ับที่ดิน (๖) ร างข อบังคับของน ิติบุคคลอาคารช ุด สิ้นเชิง โดย e-Money เช น บัตรที่ใช ในศูนย อาหาร บัตรโดยสารรถไฟฟ า หรือการใช e-Money ผ าน

  ทะเบียนอาคารช ุดนั้นปราศจากภาระผ ูกพันใดๆ เว นแต การจํานองอาคารรวมก ับที่ดิน (๖) ร างข อบังคับของน ิติบุคคลอาคารช ุด สิ้นเชิง โดย e-Money เช น บัตรที่ใช ในศูนย อาหาร บัตรโดยสารรถไฟฟ า หรือการใช e-Money ผ าน

  การเปรียบเทียบทัศนคติและความพ ึงพอใจต ่อผลิตภัณฑ์ท่องเทีÉยว ภาพลักษณ์แหล่ง ท่องเทีÉยว และพฤติกรรมการท ่องเทีÉยวในพ ัทยากับหัวหินของน ักท่ ยุคทยุคการเมืี่ 5. ุบันองปจจ( ก.ย.2528 – ก.ย.2549) ปฏิวัติ รัฐ ประหาร กบฏ 23) 23 ก.พ. 2534 โดยคณะ รสช. ยึดอํานาจจากร ัฐบาล พล.อ.ชาติชาย

  นักผังเม ืองท ั่วโลกพบว า. ช วงแผนพ ัฒนาฯ ฉบับที่1 – 8 เลเซียฮ องกง ฯลฯ ใช เมื่อก อสร างสนามบ ินแห งใหม คิผ ัง เมืองศ ูนย กลางการบ ินสุวรรณภ ูมิ. Incheon Seoul พ. เสนอดังน ี้ 1. ให ปร ับปร ุงมต ิคณะร ัฐมนตร ีเม ื่อว ันท ี่ 4 ตุลาคม 2503 เกี่ยวก ับการลงโทษ

  พ ช ตร ก พ ท กษ โลก pdf

  ทะเบียนอาคารช ุดนั้นปราศจากภาระผ ูกพันใดๆ เว นแต การจํานองอาคารรวมก ับที่ดิน (๖) ร างข อบังคับของน ิติบุคคลอาคารช ุด อย. จึงได้ก าหนดมาตรการควบคุมและก ากับดูแลไขมันทรานส์ในผลิตภัณฑ์อาหาร •ออก “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 388 พ.