จ ยด คเดลฟาย การว pdf วยเทคน

Home » Sisaket » การว จ ยด วยเทคน คเดลฟาย pdf

Sisaket - การว จ ยด วยเทคน คเดลฟาย Pdf

in Sisaket

аёЄаёёаё—аёґаё•аёґаё‚аё±аё•аё•аёґаёўаё° Suthiti Khattiya

การว จ ยด วยเทคน คเดลฟาย pdf

аёЉаё·а№€аё­аё‡аёІаё™аё§ аё›аё±аё€аё€аё±аёґаё€аё±аёўаёµа№€аёЎаёµаёўаё—а№€аё­аёЃаёІаёЈ. 2015-7-20 · การพัฒนาระบบสารสนเทศสํัาหรบการค นหาและจั ดการ บทความวิชาการและบทความว: ิจัย กรณีศึกษาวารสารวิ ชาการ, 2019-9-7 · 1.༛ พืไอ฿ห นักศึกษามีความรู ความ ข า฿จ กีไยวกับทฤษฎีการ ปลีไยน ปลงของภาษาเทยด านหน วย สียง༛༛ค้าศัพท ความหมาย༛༛ ละตัวอักษร.

การน าเทคนิคเดลฟายไปใช้ส าหรับ

กลยุทธการวางแผนทร์ аёћаёўаёІаёЃаёЈаёЎаё™аё±. 2012-7-9 · การประเมินด วยเทคน ิคเดลฟาย (Delphi) ตามแนวคิดของโอลาฟ เฮลเมอร (Olaf Helmer ) และนอร แมน ดาลกี้ ( Norman Dalkey) ดังรายละเอ ียดต อไปนี้ 1., 2015-6-17 · การว ิจัยด วย เทคนิคเดลฟ าย elphi Technique 166 สถิติและวิธีการวิจัยทางเทคโนโลยีสาร ข อมูลน าเชื่รวอมถทัือ้งประหยัดเวลาและค าใช จ.

2018-12-6 · ความกรุณาจากท านผู ว าราชการจังหวัดทัๅงหมด༛6༛ท าน༛ทีไ฿ห อกาสทีมงาน༛KM เด กใบ กีไยวองค ความรู ༛ประสบการณ ༛ ละ ทคนิคการบริหาร 2013-10-22 · ธรรมะกับการพ ัฒนาคุณภาพชีวิต โดย พ.ท. สาทร เตจ ะวงศ อศจ.พล.ร.๔ คํ าาว“ พัฒนา “ แปลว า ความเจริญ การสร างสรรค การปร ับปรุง

2018-1-16 · ไดโครงงานจ ึงนี้เสนอการว ัดความส ุกของผล ด วยเทคน ิคการการแบ งช วงย อยแบบหน าต าง(Windowing)ขนาด 128 จุด โดยแต ละช วงย อยจะถ ูกทํา 2019-9-7 · 1.༛ พืไอ฿ห นักศึกษามีความรู ความ ข า฿จ กีไยวกับทฤษฎีการ ปลีไยน ปลงของภาษาเทยด านหน วย สียง༛༛ค้าศัพท ความหมาย༛༛ ละตัวอักษร

2010-6-8 · บททบทที่10: การวการวเคราะหการปฏบตงาน ิเคราะห การปฏ ิบ ัติงาน (Operation Analysis) ภาควิชาวิศวกรรมอ ุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร 2011-3-1 · 2.1.1. การทาภาพถˆายร˝งส ใหช˝ดข’นด˜วยเทคน ค Local Contrast Enhancement [10] ปกตภาพเอกซเรยร˛งสท6ได มา จะสามารถอย+ในร(ปแบบดจท˛ลเลย

2018-9-19 · ในขั้นตอนที่ของการว 2 ิจัยด วยเทคน ิคเดลฟาย ผู วิจัยได รวบรวมข ูอมลจากคําแนะนําของ คณะกรรมการ ที่ึกษาปรรศ.ดร. 2008-9-16 · ศรราช จดมหกรรมสขภาพศรราช ด วยพระปยมหาราชการณย ในโอกาส 120 ป ศรราช วน น (15 ก.ย. 2551) เวลา 13.30 น.

2012-7-9 · การประเมินด วยเทคน ิคเดลฟาย (Delphi) ตามแนวคิดของโอลาฟ เฮลเมอร (Olaf Helmer ) และนอร แมน ดาลกี้ ( Norman Dalkey) ดังรายละเอ ียดต อไปนี้ 1. 2007-11-12 · • การว าจ างที่ี่มั่นคง • มีิเงนเดือนขื ึ้ นเปนขั้น เพศใกล เคีียงด วย โรคน จะมี้ีีอาการจะม ควบคไปกู บภาวะแทรกซัไปกบภาวะ

2011-8-10 · การคัดสรรต ัวชี้วัดโดยเทคน ิคเดลฟาย 3) แบบสอบถามประเมินความเป นไปได ในการเก็บข อมูลตัวชี้วัดจากห ัวหน าหรือตัวแทนท ี่ปฏิบัติงานในหน วยบริการ 2015-8-6 · กลยุทธการวางแผนทร์ พยากรมนั ุษย์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์มีความสําคัญต่อผบรู้หารทิ ุกคน (The important of human

2015-8-15 · ใจทิ พยเชื้ัตนพงษอร . (2535). การวจิั วยเทคนยด ิคเดลฟาย. รวมบทความที่ี่เกัยวกบการวิจัยทาง การศึกษา (เล ม 2). ม.ป.ท. ชนิ ตารั กษพลเมื. (2531). 2015-6-17 · การว ิจัยด วย เทคนิคเดลฟ าย elphi Technique 166 สถิติและวิธีการวิจัยทางเทคโนโลยีสาร ข อมูลน าเชื่รวอมถทัือ้งประหยัดเวลาและค าใช จ

2011-8-10 · การคัดสรรต ัวชี้วัดโดยเทคน ิคเดลฟาย 3) แบบสอบถามประเมินความเป นไปได ในการเก็บข อมูลตัวชี้วัดจากห ัวหน าหรือตัวแทนท ี่ปฏิบัติงานในหน วยบริการ 2017-10-1 · จากการศึกษาการจ าแนกตัวชี้วัดผลลัพธ์ทางการ พยาบาลของ NOC (Nursing Outcome Classification สะโพกเทยม ี ด้วยการวจิ ยแบบเทคนั คเดลฟาย ิ (Delphi Technique

2010-9-10 · ยนท ียนแบบรอการเร วมมือเทคน ิค TGT ตัวอย างที่ใช ในการว ิจัย ได แก นักเรียนชั้นประถมศ ึกษาป ที่ 6 โรงเรียนวัดบางน อย อําเภอบาง 2010-9-10 · ยนท ียนแบบรอการเร วมมือเทคน ิค TGT ตัวอย างที่ใช ในการว ิจัย ได แก นักเรียนชั้นประถมศ ึกษาป ที่ 6 โรงเรียนวัดบางน อย อําเภอบาง

2017-12-7 · 5.การสอ งกลอ งแบบไมฉ ุกเฉนิ - ผูป วยทุกคนทมี่ภีาวะเลอืดออกทางเดนิอาหารสว นตน ควรไดร ับการสอ ง กล องทุกราย 2019-9-7 · 1.༛ พืไอ฿ห นักศึกษามีความรู ความ ข า฿จ กีไยวกับทฤษฎีการ ปลีไยน ปลงของภาษาเทยด านหน วย สียง༛༛ค้าศัพท ความหมาย༛༛ ละตัวอักษร

2015-8-6 · กลยุทธการวางแผนทร์ พยากรมนั ุษย์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์มีความสําคัญต่อผบรู้หารทิ ุกคน (The important of human 2017-11-6 · วตถัุประสงค ์ของการว ิจยั 5 ขอบเขตของการวิจยั 5 คาจํากํัดความท ี่ใชในงานว้ ิจยั 5 การศึกษาแบบเทคน ิคเดลฟาย 19 ก. ความหมายของ

2008-7-31 · ด านการว ัดและประเม ินผล และด านป จจัยเกื้อหนุน โดยสอบถามความ คิดเห็นของผ ู บริหาร วนําไปสอบถามความค ิดเห็นจากผ ู 2019-11-7 · &วน1ว= และการใ8บ2การอQาง\อเ]องของ9ณ^ใเ_ดการยอมYบอQาง\อเ]องของ9ณ \อนโยบายความเ;น&วน<ว=รวม‘งการaปเดตของนโยบายcวย

2011-3-1 · 2.1.1. การทาภาพถˆายร˝งส ใหช˝ดข’นด˜วยเทคน ค Local Contrast Enhancement [10] ปกตภาพเอกซเรยร˛งสท6ได มา จะสามารถอย+ในร(ปแบบดจท˛ลเลย 2016-4-26 · บทที่วิธี 3 การดํิจัยาเน ินการว 3.1 ประเภทของงานวิจัย 35 3.2 ประชากรและการสุ่ัวอย่มต 35าง 3.3 เครื่ืี่องมอท้ในการวใชิจัย 37

2007-11-12 · • การว าจ างที่ี่มั่นคง • มีิเงนเดือนขื ึ้ นเปนขั้น เพศใกล เคีียงด วย โรคน จะมี้ีีอาการจะม ควบคไปกู บภาวะแทรกซัไปกบภาวะ 2016-10-25 · การเป ดเสรีการค าบริการของธุรกิจค าปลีกภายใต ความตกลงว าด วย บริการของอาเซียน ข อตกลงว าด วยการอนุญาตให ใช สิทธิ์ในวิท

2018-1-16 · ไดโครงงานจ ึงนี้เสนอการว ัดความส ุกของผล ด วยเทคน ิคการการแบ งช วงย อยแบบหน าต าง(Windowing)ขนาด 128 จุด โดยแต ละช วงย อยจะถ ูกทํา 2007-11-12 · • การว าจ างที่ี่มั่นคง • มีิเงนเดือนขื ึ้ นเปนขั้น เพศใกล เคีียงด วย โรคน จะมี้ีีอาการจะม ควบคไปกู บภาวะแทรกซัไปกบภาวะ

2018-12-6 · ความกรุณาจากท านผู ว าราชการจังหวัดทัๅงหมด༛6༛ท าน༛ทีไ฿ห อกาสทีมงาน༛KM เด กใบ กีไยวองค ความรู ༛ประสบการณ ༛ ละ ทคนิคการบริหาร 2011-8-10 · การคัดสรรต ัวชี้วัดโดยเทคน ิคเดลฟาย 3) แบบสอบถามประเมินความเป นไปได ในการเก็บข อมูลตัวชี้วัดจากห ัวหน าหรือตัวแทนท ี่ปฏิบัติงานในหน วยบริการ

2010-10-6 · การลดค าไฟฟ าของเคร ื่องปรับอากาศ แบบช ิลเลอร : กรณีศึกษากระบวนการลด อากาศ โดยวิธีการลดอ ุณหภูมิคอนเดนเซอร ด วย การลด 2011-3-1 · 2.1.1. การทาภาพถˆายร˝งส ใหช˝ดข’นด˜วยเทคน ค Local Contrast Enhancement [10] ปกตภาพเอกซเรยร˛งสท6ได มา จะสามารถอย+ในร(ปแบบดจท˛ลเลย

2010-7-18 · เทคนิํคสัาคญของการเขียนนําประเภทนี้คือพยายามตอบค ําถาม 5 W 1 H ว าใครจะทํ ที่าอะไร เมไหนื่ อใด างไร อย 2) 2017-8-31 · ประกอบด้วย 5 ขั้ คนตอนือ 1) การศึกษาตัวแปรท ี่เกี่ยวข้องในการว ิจัย 2) การเก็บข้อมูลด้วยเทคน ิคการว ิจัยแบบเดลฟาย 3) การเก็บ

2011-3-1 · 2.1.1. การทาภาพถˆายร˝งส ใหช˝ดข’นด˜วยเทคน ค Local Contrast Enhancement [10] ปกตภาพเอกซเรยร˛งสท6ได มา จะสามารถอย+ในร(ปแบบดจท˛ลเลย 2017-12-7 · 5.การสอ งกลอ งแบบไมฉ ุกเฉนิ - ผูป วยทุกคนทมี่ภีาวะเลอืดออกทางเดนิอาหารสว นตน ควรไดร ับการสอ ง กล องทุกราย

EDFR”

การว จ ยด วยเทคน คเดลฟาย pdf

กลยุทธการวางแผนทร์ аёћаёўаёІаёЃаёЈаёЎаё™аё±. 2016-10-25 · การเป ดเสรีการค าบริการของธุรกิจค าปลีกภายใต ความตกลงว าด วย บริการของอาเซียน ข อตกลงว าด วยการอนุญาตให ใช สิทธิ์ในวิท, 2012-11-1 · เดลฟายเทคน ิ (Delphi Technique) ค 2. ว ิีเปรธ ียบเทียบอัตราส (Ratio การค ํานวณก ํัาลงคนโดยใชั ตราสอ วนประสิทธิ มภาพีิีควิดดธัีงน้.

การวการวเคราะหและประเมนิเครา

การว จ ยด วยเทคน คเดลฟาย pdf

аёљаё—аё—аёљаё—аё—аёµа№€10 аёЃаёІаёЈаё§аёЃаёІаёЈаё§а№Ђаё„аёЈаёІаё°аё«аёЃаёІаёЈ. 2013-10-22 · ธรรมะกับการพ ัฒนาคุณภาพชีวิต โดย พ.ท. สาทร เตจ ะวงศ อศจ.พล.ร.๔ คํ าาว“ พัฒนา “ แปลว า ความเจริญ การสร างสรรค การปร ับปรุง 2016-1-11 · สัปดาห์และขอขอบค ุู้ที่ณผ่้ไดเอื่อ่ ณ.ยชที่นี้ไมที่มีส่้วิจั ่ี้สํวนใหมนยเล็จไปได้ด้าเร วยดี.

การว จ ยด วยเทคน คเดลฟาย pdf

 • аёЃ าวไปด аё§аёўаёЃаё±аё™аё±аё™ а№ѓаё« аё—аё™аё„аё™аёЈаё±аё™аё„аё™аёЈаё™а№ѓ
 • аёЃаёІаёЈа№Ђаё› аё”а№ЂаёЄаёЈаёµаёЃаёІаёЈаё„ аёІаёљаёЈаёґаёЃаёІаёЈаё‚аё­аё‡
 • аёЃаёІаёЈа№Ђаё› аё”а№ЂаёЄаёЈаёµаёЃаёІаёЈаё„ аёІаёљаёЈаёґаёЃаёІаёЈаё‚аё­аё‡
 • “ปกป аё­аё‡аё—аёёаёЃаёЄаё±аёЎаёњаё±аёЄ аё” аё§аёўаё„аё§аёІаёЎаё« วงใย”

 • 2015-8-6 · กลยุทธการวางแผนทร์ พยากรมนั ุษย์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์มีความสําคัญต่อผบรู้หารทิ ุกคน (The important of human 2017-11-6 · วตถัุประสงค ์ของการว ิจยั 5 ขอบเขตของการวิจยั 5 คาจํากํัดความท ี่ใชในงานว้ ิจยั 5 การศึกษาแบบเทคน ิคเดลฟาย 19 ก. ความหมายของ

  2010-9-10 · ยนท ียนแบบรอการเร วมมือเทคน ิค TGT ตัวอย างที่ใช ในการว ิจัย ได แก นักเรียนชั้นประถมศ ึกษาป ที่ 6 โรงเรียนวัดบางน อย อําเภอบาง 2016-10-14 · ระหว างป พ.ศ. 2548-2558 โดยการวิจัยแบบเทคน ิคเดลฟาย (Delphi Techniques) ซึ่งอาศัยความ ก ับการตอบแบบสอบถามตลอดระยะเวลาด ําเนินการว ิจัย ด วย

  2019-11-7 · &วน1ว= และการใ8บ2การอQาง\อเ]องของ9ณ^ใเ_ดการยอมYบอQาง\อเ]องของ9ณ \อนโยบายความเ;น&วน<ว=รวม‘งการaปเดตของนโยบายcวย 2014-11-4 · เรื่ การพองัฒนามาตรการวิธีการตรวจพิสูจน์ิหาระยะยงและรอยลูกกระสุนปืน แบบไม่ทําลายต่โดยเทคนัาง วอยิค X-ray Fluorescence Spectroscopy (XRF)

  2014-11-4 · เรื่ การพองัฒนามาตรการวิธีการตรวจพิสูจน์ิหาระยะยงและรอยลูกกระสุนปืน แบบไม่ทําลายต่โดยเทคนัาง วอยิค X-ray Fluorescence Spectroscopy (XRF) 2017-8-31 · ประกอบด้วย 5 ขั้ คนตอนือ 1) การศึกษาตัวแปรท ี่เกี่ยวข้องในการว ิจัย 2) การเก็บข้อมูลด้วยเทคน ิคการว ิจัยแบบเดลฟาย 3) การเก็บ

  2013-10-22 · ธรรมะกับการพ ัฒนาคุณภาพชีวิต โดย พ.ท. สาทร เตจ ะวงศ อศจ.พล.ร.๔ คํ าาว“ พัฒนา “ แปลว า ความเจริญ การสร างสรรค การปร ับปรุง 2010-6-8 · บททบทที่10: การวการวเคราะหการปฏบตงาน ิเคราะห การปฏ ิบ ัติงาน (Operation Analysis) ภาควิชาวิศวกรรมอ ุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร

  2010-9-6 · การจัดการกับความเครี ยด จิราพร หินทอง คํําสัญาคความเคร: ี ยด ในสภาพการณ ป จจุบัน มนุษย ต องมีการต อสู ดิ้นรนเพื่อให 2016-10-26 · ค าสัมประสิทธิ์ของหน วยแรงลม ค าประกอบเนื่องจากสภาพภูมิประเทศ -สถานรักษาพยาบาลที่มีความจุคนไข มากกว า 50 คน แต ไม สามารถ

  2011-3-1 · และด$านข$าง เพJAอช&วยในเรJAองของการว ดและว เคราะห เซฟฟาโลเม ตร กซต&อไป 2. วธ การ เทคน คการวาดลายเส$นเซฟาโลเมตร กซ เพJAอการนDาไปส˙&การ ว 2010-9-10 · ยนท ียนแบบรอการเร วมมือเทคน ิค TGT ตัวอย างที่ใช ในการว ิจัย ได แก นักเรียนชั้นประถมศ ึกษาป ที่ 6 โรงเรียนวัดบางน อย อําเภอบาง

  2007-11-12 · • การว าจ างที่ี่มั่นคง • มีิเงนเดือนขื ึ้ นเปนขั้น เพศใกล เคีียงด วย โรคน จะมี้ีีอาการจะม ควบคไปกู บภาวะแทรกซัไปกบภาวะ 2008-7-29 · ด วยตนเองประกอบการประเมินตามสภาพจร ิง โดยศึกษาผลการจ จํานวน 10 แผน และแบบทดสอบวัดการค ิดวิเคราะห ของนักเรียนใน 5 ด าน ได

  2016-2-5 · การทําวยในคริจัั้ี้งน ขอขอบคุณงานทะเบีที่ยน้ข้ ูใหลเกอมี่ับนักศยวกึี่กษาทออกกลางคัน เพื่้อใชเป็น บทที่๔ ผลการว 2016-1-11 · สัปดาห์และขอขอบค ุู้ที่ณผ่้ไดเอื่อ่ ณ.ยชที่นี้ไมที่มีส่้วิจั ่ี้สํวนใหมนยเล็จไปได้ด้าเร วยดี

  2011-8-10 · การคัดสรรต ัวชี้วัดโดยเทคน ิคเดลฟาย 3) แบบสอบถามประเมินความเป นไปได ในการเก็บข อมูลตัวชี้วัดจากห ัวหน าหรือตัวแทนท ี่ปฏิบัติงานในหน วยบริการ 2015-3-17 · ไดจ้ายเพ่ ื่อทําการว จิัยและพัฒนา หรอื สามารถหักค่าใชจ้ายส่ําหรับ • ขอม้ลเกูยวกี่ับรายละเอ ยดทางเทคนี คของโครงการ

  2018-12-6 · ความกรุณาจากท านผู ว าราชการจังหวัดทัๅงหมด༛6༛ท าน༛ทีไ฿ห อกาสทีมงาน༛KM เด กใบ กีไยวองค ความรู ༛ประสบการณ ༛ ละ ทคนิคการบริหาร 2019-9-7 · 1.༛ พืไอ฿ห นักศึกษามีความรู ความ ข า฿จ กีไยวกับทฤษฎีการ ปลีไยน ปลงของภาษาเทยด านหน วย สียง༛༛ค้าศัพท ความหมาย༛༛ ละตัวอักษร

  2010-9-6 · การจัดการกับความเครี ยด จิราพร หินทอง คํําสัญาคความเคร: ี ยด ในสภาพการณ ป จจุบัน มนุษย ต องมีการต อสู ดิ้นรนเพื่อให 2010-9-6 · โดยหน วยของจ ุลินทรีย เรียกว า Colony Forming Unit (CFU) การตรวจหาจํานวนจ ุลินท รีย ทั้งหมดน ี้สามารถใช บอกได ถึงคุณภาพทางจ ุลชีววิทยาของแหล งน้ํา การจัดการ

  2015-6-11 · ไม น าอยกว 350 คน ซึ่งแตกต างจากองค กรภาครัวไปฐทั่ เนื่องจากกองการเจ าหน าที่ไม ได มี ี่าท แตหน มหาวิทยาลั ยด วย (3.2) กองคลัง จะ 2008-7-29 · ด วยตนเองประกอบการประเมินตามสภาพจร ิง โดยศึกษาผลการจ จํานวน 10 แผน และแบบทดสอบวัดการค ิดวิเคราะห ของนักเรียนใน 5 ด าน ได

  2014-11-4 · เรื่ การพองัฒนามาตรการวิธีการตรวจพิสูจน์ิหาระยะยงและรอยลูกกระสุนปืน แบบไม่ทําลายต่โดยเทคนัาง วอยิค X-ray Fluorescence Spectroscopy (XRF) 2010-5-25 · การบริหารกายคลายเครี ยดคือ การบริหารกายเพื่ ิอใ กลวิธีิทางจี่ช ตท วยให ผ ็ึ้วขือนคลายเรอการภาวนาคนค ําหรือวลี ซ้ํ เช

  2019-9-7 · 1.༛ พืไอ฿ห นักศึกษามีความรู ความ ข า฿จ กีไยวกับทฤษฎีการ ปลีไยน ปลงของภาษาเทยด านหน วย สียง༛༛ค้าศัพท ความหมาย༛༛ ละตัวอักษร 2008-7-31 · ด านการว ัดและประเม ินผล และด านป จจัยเกื้อหนุน โดยสอบถามความ คิดเห็นของผ ู บริหาร วนําไปสอบถามความค ิดเห็นจากผ ู

  2019-9-7 · 1.༛ พืไอ฿ห นักศึกษามีความรู ความ ข า฿จ กีไยวกับทฤษฎีการ ปลีไยน ปลงของภาษาเทยด านหน วย สียง༛༛ค้าศัพท ความหมาย༛༛ ละตัวอักษร 2018-10-30 · 9.9. วว นทนทัั จจีี ดทดทัั ําหรําหร อปรอปรืื บปรบปรัั ุงรายละเอุงรายละเอ ียดของรายวียดของรายว ชาครชาคริิ งลงลัั ่าส่าส ุดุด

  2018-10-30 · 9.9. วว นทนทัั จจีี ดทดทัั ําหรําหร อปรอปรืื บปรบปรัั ุงรายละเอุงรายละเอ ียดของรายวียดของรายว ชาครชาคริิ งลงลัั ่าส่าส ุดุด 2016-10-26 · ค าสัมประสิทธิ์ของหน วยแรงลม ค าประกอบเนื่องจากสภาพภูมิประเทศ -สถานรักษาพยาบาลที่มีความจุคนไข มากกว า 50 คน แต ไม สามารถ

  2008-7-31 · ด านการว ัดและประเม ินผล และด านป จจัยเกื้อหนุน โดยสอบถามความ คิดเห็นของผ ู บริหาร วนําไปสอบถามความค ิดเห็นจากผ ู 2016-10-14 · สุวรรณา เชื้อรัตนพงศ . 2528. “ เดลฟาย : การวิจัยด วยเทคน ิคเดลฟาย ”, ข าวสารว ิจัยการ ศึกษา. 5 (มิถุนายน - กรกฎาคม 2528), 24-28. เอกสาร

  2011-3-1 · และด$านข$าง เพJAอช&วยในเรJAองของการว ดและว เคราะห เซฟฟาโลเม ตร กซต&อไป 2. วธ การ เทคน คการวาดลายเส$นเซฟาโลเมตร กซ เพJAอการนDาไปส˙&การ ว 2018-1-16 · ไดโครงงานจ ึงนี้เสนอการว ัดความส ุกของผล ด วยเทคน ิคการการแบ งช วงย อยแบบหน าต าง(Windowing)ขนาด 128 จุด โดยแต ละช วงย อยจะถ ูกทํา